Διακήρυξη

402804 -Διαγωνισμός με Ανοιχτή Διαδικασία για την "Προμήθεια, Κατασκευή & Τοποθέτηση Μεταλλικής Γεφυροπλάστιγγας δυναμικότητας 70tn & μήκους 14m"

04.12.2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. ΤΕΥΧΟΣ 1 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2. ΤΕΥΧΟΣ 2 – ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3. ΤΕΥΧΟΣ 3 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

4. ΤΕΥΧΟΣ 4 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

5. ΤΕΥΧΟΣ 5 – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΧΕΔΙΟ)

6. ΤΕΥΧΟΣ 6 – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

7. ΤΕΥΧΟΣ 7 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ