Διακήρυξη

41859 για το έργο"Εργασίες κατασκευής 15 θεμελιώσεων ιστών της ΓΜ 150kV ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ-ΤΑΠ ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ(ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ)

22.11.2018

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Οι εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων φορέων μπορούν να επισκεφθούν τους χώρους εκτέλεσης του έργου την Τρίτη 20.11.2018. Το σημείο συνάντησης θα είναι στον Υ/Σ Μεγαλόπολης ώρα 08:00 π.μ. κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο Μηχανικό του έργου κ. Κεχαγιά Σταύρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978000529


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τεύχος 1-Σχέδιο Συμφωνητικού

Τεύχος 2-Ειδικοί Όροι

Τεύχος 3-Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς

Τεύχος 4-Γενικοί Όροι

Τεύχος 5-Ασφαλίσεις

Τεύχος 6-Υποδείγματα

Τεύχος 7-Τεχνικό Μέρος

Τεύχος 8-ΤΕΥΔ

Τεύχος 9-Προκήρυξη

Τεύχος 10-Διακήρυξη