Διακήρυξη

41845 Ηλεκτρον.Διαγωνισμός"Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υπογείων καλωδιών για την υπογειοποίηση τμημάτων εναέριων ΓΜ 150kV απλού και διπλού κυκλωματος περιοχής Λαυρίου και σύνδεση με Υπόγεια καλώδια ΑΜ/Σ 400/150 kV 50 MWA με το νέο Υ/Σ GIS Λαυρίου"

03.12.2018

Ανακοίνωση:Οι εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων φορέων μπορούν να επισκεφθούν τους χώρους του Υ/Σ GIS Λαυρίου την Πέμπτη 15/11/2018 και ώρα 11:00 π.μ.. Ως χώρος συνάντησης ορίζεται η πύλη εισόδου του Υ/Σ. Η επίσκεψη θα διαρκέσει τρεις (3) ώρες και κατά τη διάρκειά της οι επισκέπτες, οι οποίοι ανά εταιρεία δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα δύο (2) άτομα, θα συνοδεύονται από εκπρόσωπο του ΑΔΜΗΕ. Κατά την είσοδό τους, οι επισκέπτες θα πρέπει να επιδεικνύουν το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ. Για την προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των επισκεπτών, παρακαλούμε να εφοδιάσετε τους εκπροσώπους σας με κατάλληλο εξοπλισμό (π.χ. προστατευτικά κράνη). Σε κάθε περίπτωση, οι επιτρεπόμενοι προς πρόσβαση χώροι καθώς και η τήρηση των μέτρων ασφαλείας θα υποδειχθούν από τον εκπρόσωπο του ΑΔΜΗΕ, τις υποδείξεις του οποίου θα πρέπει οι επισκεπτόμενοι τους χώρους να ακολουθούν. Τα ονοματεπώνυμα των επισκεπτών θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στον ΑΔΜΗΕ έως την ώρα 16.00 της προηγούμενης από την αντίστοιχη επίσκεψη ημέρας στα τηλέφωνα 210 5192389 & 210 5192599 (κος Παρασκευάς & κα Χαλκιαδάκη).


Περιεχόμενα:

Συμπλήρωμα Νο1

Τεύχος 1 - Σχέδιο Συμφωνητικού

Τεύχος 2 - Ειδικοί Όροι

Τεύχος 3 - Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς

Τεύχος 4 -Γενικοί Όροι

Τεύχος 5 - Ασφαλίσεις

Τεύχος 6 - Υποδείγματα

Τεύχος 7 - Τεχνική Περιγραφή & Προδιαγραφές

Τεύχος 8- ΤΕΥΔ

Τεύχος 9 - Προκήρυξη

Τεύχος 10 - Διακήρυξη