Διακήρυξη

41857 ΔΕΑ για το έργο"Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση συρματοκιβωτίίων για την αντιστήριξη του Πύργου 19 της ΓΜ 400kV ΠΑΤΡΑ-ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ και επίχωση σε αδρανή περιβάλλοντος χώρου"

29.11.2018

Περιεχόμενα:

Συμπλήρωμα Νο1

Τεύχος 1-Σχέδιο Συμφωνητικού

Τεύχος 2 - Ειδικοί Όροι

Τεύχος 3-Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς

Τεύχος 4 - Τεχνικό Μέρος

                  Προμελέτη αντιστήριξης Π19 (σκαρίφημα)

Τεύχος 5-Γενικοί Όροι

Τεύχος 6-Ασφαλίσεις

Τεύχος 7-Υποδείγματα

Τεύχος 8-ΤΕΥΔ

Τεύχος 9-Προκήρυξη

Τεύχος 10-Διακήρυξη