Διακήρυξη

41847-Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την : «Συνεργασία-Υποστήριξη (co-sourcing) του Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

12.11.2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Τεύχος  1  :  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Τεύχος  2  :  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεύχος  3  :  ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεύχος  4  :  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεύχος  5  :  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Τεύχος  6  :  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

Τεύχος  7  :  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τεύχος  8  :  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

     Παράρτημα 1 : Registration-cosmo ONE

     Παράρτημα 2 : Οδηγός Προμηθευτή