Διακήρυξη

ΔΕΑ - 408828 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / Τ.Μ& Ε. ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

01.10.2018

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1.  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ