Διακήρυξη

41839-«ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150kV ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ»

01.10.2018

Συμπλήρωμα Νο1

Διόρθωση : Σας ενημερώνουμε ότι η αναφερόμενη, στη σελίδα του τεύχους 9 της Προκήρυξης, ημερομηνία 03.9.2018 ως ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών οφείλεται σε παραδρομή.

Η λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 21.9.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι ομοίως η 21.9.2018 και ώρα 14.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Τεύχος  1  :  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Τεύχος  2  :  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεύχος  3  :  ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σε μορφή zip

Τεύχος  4  :  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεύχος  5  :  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Τεύχος  6  :  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Τεύχος  7  :  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τεύχος  8  :  ΤΕΥΔ

Τεύχος  9  :  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τεύχος 10 :  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-Παράρτημα ΧΧ

 Registration Cosmo ONE

Οδηγός Προμηθευτή