Διακήρυξη

41846- Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για «Εταιρικές Διαδικασίες: Αξιολόγηση και Ανασχεδιασμός»

21.09.2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τεύχος  1  :  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Τεύχος  2  :  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεύχος  3  :  ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεύχος  4  :  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεύχος  5  :  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Τεύχος  6  :  ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΠ

Τεύχος  7  :  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τεύχος  8  :  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-Παράρτημα ΧΧ

Registration Cosmo ONE

Οδηγός Προμηθευτή