Διακήρυξη

41835 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3000 ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 400kV & 150kV ΣΤΟ ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΔΣΣΜ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ

10.09.2018

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

5. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

8. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

9. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

10. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ