Διακήρυξη

41603 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση νέων προβολικών συστημάτων και εκσυγχρονισμός των αιθουσών ελέγχου των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

03.10.2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

   Συμπλήρωμα Νο 1

   Συμπλήρωμα Νο 2

Τεύχος  1  :  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Τεύχος  2  :  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεύχος  3  :  ΠΙΝΑΚΕΣ

Τεύχος  4  :  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεύχος  5  :  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Τεύχος  6  :  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Τεύχος  7  :  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τεύχος  8  :  ΕΕΕΠ

Τεύχος  9  :  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τεύχος 10 :  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ