Διακήρυξη

ΔΣΣΜ-13790 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΓΜ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟ 1

22.05.2018

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟ 1