Διακήρυξη

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΥΥΤ ΤΟΥ ΠΤΒΕ

20.03.2018

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ