Διακήρυξη

ΔΣΣΜ-13630 ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-ΚΙΛΚΙΣ

23.02.2018

ΤΜΗΜΑΤΑ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ