Διακήρυξη

13440 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΣΣΜ/ΠΤΣΕ ΣΤΗΝ Τ/Δ ΥΒ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΑΚΙ ΣΥΡΟΥ

02.02.2018

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

4. ΣΧΕΔΙΟ

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

9. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

10. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

11. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1