Διακήρυξη

ΔΣΣΜ-13420 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΤΒΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΣ

07.12.2017

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1