Διακήρυξη

ΔΣΣΜ-13210 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ-ΚΙΛΚΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

12.12.2017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟ 1-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ