Διακήρυξη

ΔΣΣΜ-13230 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ-ΗΜΑΘΙΑΣ-ΠΕΛΛΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

05.12.2017

   

                                                                                                                                                           ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟ 1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟ 2- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ