Διακήρυξη

ΔΣΣΜ-1278 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΤΔΜ

22.05.2017

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

7. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1