Διακήρυξη

ΔΣΣΜ-12570 ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΥΣ,ΚΥΥΤ & ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΤΒΕ

16.05.2017

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ