Διακήρυξη

ΔΣΣΜ-12590 ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΩΝ ΚΥΥΤ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΒΕ

12.05.2017

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ