Διακήρυξη

ΔΣΣΜ-12580 ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΩΝ ΥΣ ΚΑΙ ΚΥΥΤ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΒΡΟΥ-ΡΟΔΟΠΗΣ-ΞΑΝΘΗΣ

12.05.2017

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1