Διακήρυξη

ΔΣΣΜ-12510 ΚΛΑΔΕΜΑ-ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 66KV,150KV,400KV TOY ΠΤΔΕ

28.04.2017

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΙΝΑΚΕΣ Ι & ΙΙ

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

7. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

8. ΑΣΦΑΛ ΙΣΕΙΣ