Διαβούλευση

Δημόσια Διαβούλευση για την αναθεώρηση του Κανονισμού Δημοπρασιών Διακοπτόμενου Φορτίου

16.03.2016

Σύμφωνα με την ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ184898, άρθρο 4, ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να εκδίδει Εντολές Περιορισμού Ισχύος όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
i.    Ο λόγος της εκτιμώμενης διαθέσιμης ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και του εκτιμώμενου φορτίου του Συστήματος είναι μικρότερος του συντελεστή 1,1.
ii.    Συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις, όπως η κήρυξη Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου λόγω διακοπής ή περιορισμού της προμήθειας φυσικού αερίου στη χώρα και/ή η διακοπή ή δραστικός περιορισμός των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας λόγω κήρυξης κατάστασης "ανωτέρας βίας" εκ μέρους όμορων Διαχειριστών Συστημάτων για το σύνολο ή τμήμα των διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
iii.    Τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια λειτουργίας και η ευστάθεια του Συστήματος.
iv.    Συντρέχουν λόγοι ευστάθειας του Συστήματος αναγόμενοι σε τοπικά προβλήματα του Συστήματος.
v.    Παρατηρείται απότομη μεταβολή στην παραγωγή ή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα.
vi.    Εκτιμά ότι η κάλυψη του προβλεπόμενου φορτίου του Συστήματος για κάθε περίοδο κατανομής δεν διασφαλίζεται από τις Κατανεμόμενες Μονάδες, τις Συμβεβλημένες Μονάδες Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος και τις δυνατότητες Έκτακτων Εισαγωγών σύμφωνα με την οικονομικότητα λειτουργίας του Συστήματος.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο σκοπός της θεσμοθέτησης της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου συνίσταται στην εξασφάλιση της ισορροπίας του Συστήματος και εν τέλει, στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας. Ο σκοπός αυτός δεν ικανοποιείται, σε περίπτωση που υπάρχει αναιτιολόγητη απόκλιση μεταξύ αφενός του Μέγιστου Διακοπτόμενου Φορτίου και αφετέρου  της ισχύος που πραγματικά δύναται να διαθέσει η εκάστοτε Θέση Κατανάλωσης κατά το διάστημα ισχύος της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου, τέτοια που να δημιουργεί ανασφάλεια ως προς τη δυνατότητα πραγματικής διακοπής του κατακυρωμένου Φορτίου, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από τον ΑΔΜΗΕ.

Επειδή μετά την πρόσφατη Δημοπρασία Διακοπτόμενου Φορτίου παρατηρήθηκαν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ της πραγματικής κατανάλωσης ορισμένων Θέσεων Κατανάλωσης και του ύψους της δυναμικότητας που τους εκχωρήθηκε κατά τη δημοπρασία και προκειμένου να εξασφαλίζεται η διάθεση της συνολικής Διακοπτόμενης Ισχύος που κατακυρώνεται από τον ΑΔΜΗΕ, ο Συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει προσφορά στη δημοπρασία λαμβάνοντας υπόψη του το αναμενόμενο μέγιστο ύψος της κατανάλωσής του για το χρονικό διάστημα που αφορά η δημοπρασία. Για το λόγο αυτό ο ΑΔΜΗΕ προχωρά σε τροποποίηση του άρθρου 5.2. του Κανονισμού Δημοπρασιών Διακοπτόμενου Φορτίου και θέτει τον τροποποιημένο Κανονισμό σε Δημόσια Διαβούλευση μέχρι τη Τρίτη 22/3/2016.
Σημειώνεται ότι ο ΑΔΜΗΕ θα παρακολουθήσει την πιστή τήρηση των αναφερομένων στην εν λόγω τροποποίηση και θα προβεί στη λήψη των απαραίτητων μέτρων, λόγω της σοβαρότητας των επιπτώσεων της μη ορθής δήλωσης της πραγματικά διαθέσιμης ισχύος κατανάλωσης εκ μέρους των Συμμετεχόντων στην ασφάλεια του ηλεκτρικού συστήματος.
Παρακαλούμε οι παρατηρήσεις σας να αποστέλλονται  στο e-mail: pilos_pucar@admie.gr