Διαβούλευση

Δημόσια διαβούλευση: Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2017-2026-Προκαταρκτικό Σχέδιο

09.02.2016

Ο ΑΔΜΗΕ, σε συνέχεια της από 3 Φεβρουαρίου 2016 απόφασης του ΔΣ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 229 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Προκαταρκτικό Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ, που αφορά την περίοδο 2017 - 2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις τους μέχρι την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΑΔΜΗΕ dpa.17.26@admie.gr με θεματολογική συσχέτιση “ΔΠΑ 2017 - 2026”.

Μετά τη λήξη της Δημόσιας Διαβούλευσης και κατά τη διαδικασία υποβολής του επίσημου Σχεδίου ΔΠΑ 2017 – 2026 στη ΡΑΕ, ο ΑΔΜΗΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετασχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, σε συνδυασμό με τις απόψεις και τελικές προτάσεις του ΑΔΜΗΕ.