Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα
Επιλογή Έτους