Δελτίο Τύπου

ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ 1,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

26.05.2020

Περαιτέρω συμπίεση των περιθωρίων δανεισμού του πέτυχε ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προχωρώντας σε αναχρηματοδότηση δύο κοινοπρακτικών δανείων με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 1,5 εκατ. ευρώ για το 2020.


Ειδικότερα, στις 21 Μαΐου 2020, ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε από κοινού με τις πιστώτριες τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς) σε αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού δανείου ύψους 203,5 εκατ. ευρώ. Το νέο επιτόκιο διαμορφώνεται σε 2,4%, μειωμένο κατά 60 μονάδες βάσης (από 3%) και έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2020.


Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ προέβη νωρίτερα φέτος σε αναχρηματοδότηση του κοινοπρακτικού δανείου των ιδρυμάτων Bank of China (Luxembourg) S.A. και Industrial and Commercial Bank of China Limited, ύψους 154,8 εκατ. ευρώ, συμπιέζοντας το κόστος δανεισμού κατά 30 μονάδες βάσης, από 2,40% σε 2,10%. Οι νέοι όροι χρηματοδότησης ισχύουν από 4 Μαρτίου 2020.


Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε σχετικά: «Η ουσιαστική βελτίωση των όρων χρηματοδότησης του Διαχειριστή είναι απόρροια της έγκαιρης αξιοποίησης των ευνοϊκών χρηματοδοτικών συνθηκών που επικράτησαν στα τέλη του προηγούμενου έτους, σε συνδυασμό με την ισχυρή πιστοληπτική του ικανότητα. Βασική μας προτεραιότητα, πέραν της έγκαιρης υλοποίησης του επενδυτικού μας σχεδίου, είναι η διασφάλιση των βέλτιστων όρων χρηματοδότησης σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό των λειτουργικών μας δαπανών».    

Σημείωση: Όλα τα επιτόκια δανεισμού είναι εκπεφρασμένα πλέον του Euribor.

 

Press Release in English

REFINANCING OF SYNDICATED LOANS LEADS TO ANNUAL BENEFIT OF EUR 1.5 MILLION


IPTO has achieved the further decrease of its borrowing margin, after the successful refinancing of its two syndicated loans, leading to annual benefit of EUR 1.5 million.

In more detail, on May 21, 2020, IPTO Group, along with its creditors (National Bank, Eurobank, Alpha Bank, Piraeus Bank) proceeded to the refinancing of its current syndicated loan amounting to EUR 203.5 million. The new interest rate stood at 2.4%, lower by 60 basis points (from 3%) with retroactive effect as of January 1, 2020.

Similarly, the Group, earlier this year, completed the successful refinancing of its syndicated loan with Bank of China (Luxemburg) S.A. and Industrial and Commercial Bank of China Limited amounting to EUR 154.8 million, reducing its borrowing cost by 30 basis points, from 2.40% to 2.10%, effective from March 4, 2020.

Mr. Μanos Manousakis, Chairman and CEO of ADMIE (IPTO) Group stated: “The substantial improvement of the borrowing terms achieved by Operator is the result of the timely utilization of favorable financial conditions, prevailed at the end of last year, combined with Group’s strong financial profile. Our main priority, apart from the timely implementation of our investment plan, is to ensure optimal financing conditions along with the effective control of our operational expenses".

Note: Aforesaid interest rates should be surcharged with Euribor