Δελτίο Τύπου

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ

30.03.2020

Η ένωση εταιρειών SIEMENS - ΤΕΡΝΑ (μέλος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου με τίμημα κοντά στα 370 εκατ. ευρώ.


Η Αριάδνη Interconnection ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής και την ανάδειξη της ένωσης εταιρειών SIEMENS - ΤΕΡΝΑ (μέλος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) ως αναδόχου του έργου.

Μετά την υποβολή βελτιωμένης προσφοράς στις 26 Μαρτίου 2020, το τίμημα της σύμβασης διαμορφώθηκε κοντά στα 370 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, τα 358,6 εκατ. ευρώ αφορούν στην κατασκευή των Σταθμών Μετατροπής και τα 11,4 εκατ. ευρώ στη συντήρησή τους. Η σύμβαση, με διάρκεια υλοποίησης 36 μηνών, θα υπογραφεί μετά την έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το Έργο πρόκειται να ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Υπενθυμίζεται ότι η διαγωνιστική διαδικασία για τη μελέτη, την προμήθεια και την εγκατάσταση δύο Σταθμών Μετατροπής και ενός Υποσταθμού για την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος Κρήτης-Αττικής ξεκίνησε στις 24 Μαΐου 2019. Ο διαγωνισμός προσέλκυσε το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου διεθνώς και την 1η Νοεμβρίου 2019 υπεβλήθησαν δεσμευτικές προσφορές από τις κοινοπραξίες GE-NARI-MYTILINEOS και SIEMENS-TEΡNA. Η εξέταση των προσφορών από τις δύο κοινοπραξίες, οι οποίες διαθέτουν ισχυρό τεχνικό υπόβαθρο και εξειδικευμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα στο εξωτερικό, διήρκησε περισσότερους από τέσσερις μήνες λόγω των υψηλών απαιτήσεων του Έργου. Η τεχνική αξιολόγηση ολοκληρώθηκε στις 13 Μαρτίου 2020 κρίνοντας ως αποδεκτή την προσφορά της  κοινοπραξίας SIEMENS-TEΡNA, αφού συνυπολογίστηκαν όλες οι επιμέρους παράμετροι της Διασύνδεσης.

Ο Πρόεδρος της «Αριάδνη Interconnection» και Πρόεδρος και CEO του μητρικού ομίλου ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε σχετικά: «Σε πείσμα της κρίσης που διανύουμε, η διαγωνιστική διαδικασία για το ιστορικό έργο ύψους 1 δισ. ευρώ ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα. Ο ΑΔΜΗΕ θα υπερασπιστεί με όλες του τις δυνάμεις την έγκαιρη υλοποίησή του,  ώστε το 2023 η Κρήτη να ηλεκτροδοτείται με ασφάλεια και αξιοπιστία από το ηπειρωτικό σύστημα. Εκτός από τα οικονομικά οφέλη που συνεπάγεται η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής για όλους τους καταναλωτές της χώρας, μέσω της μείωσης των ΥΚΩ, ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση του αιολικού και φωτοβολταϊκού δυναμικού του νησιού με όρους βιώσιμης ανάπτυξης».

[Press Release in English]

Ariadne Interconnection announces the successful completion of the tender process for the Converter Stations of the Crete – Attica Interconnection awarded to the consortium by SIEMENS – TERNA (a company of GEK TERNA Group).

After the submission of an improved bid on March 26th 2020, the contract price was set at EUR 370 million, of which EUR 358.6 mn relates to the construction of Converter Stations, while the remaining EUR 11.4 mn relates to their maintenance. The contract calls for a 36-month implementation period and will be signed after approval by the Court of Auditors. The Project will be included in the list of the Operational Program “Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation of the NSRF 2014 – 2020.

Τhe tendering procedure for the design, supply and installation of two Converters and a Substation for the DC Electrical Interconnection between Crete and Attica was launched on May 24, 2019. The tender attracted the interest of world leaders in the industry and on November 1, 2019 the GE-NARI-MYTILINAIOS and SIEMENS-TERNA consortiums submitted binding offers. The evaluation of the offers of the consortiums, both of which have a strong technical background and specialized experience in similar projects abroad, took more than four months due to the high technical standards of the Project. The technical evaluation was completed on March 13, 2020 and the offer of the SIEMENS-TERNA consortium qualified, taking into account all relevant issues related to the Interconnection.

As stated by the Chairman of Ariadne Interconnection, Chairman of BoD and CEO of IPTO GROUP, Mr. Manos Manousakis: “During these challenging times, the tender process for our flagship project, amounting to 1 billion euros, was successfully completed without problems. IPTO will continue to focus all its efforts in order to protect the timely implementation of the project and ensure the safe and reliable power supply of Crete through the mainland system by 2023. Apart from the economic benefits of the interconnection of Crete for all Greek consumers, through the decline of Public Service Obligations (PSO), the implementation of this project paves the way for the accelerated integration of RES in the island based on the principles of sustainable development.”