Απασχόληση

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

12.11.2012

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ).

Κωδικός Θέσης: 354

Υπηρεσία: ΔΝΕΜ

Έδρα: 1758 Αποθήκη, Κρυονέρι Αττικής

Ειδικότητα: ΥΕ Εργάτες

Διάρκεια Σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός Ατόμων: 1

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Αιτήσεων: 22/11/2012