Απασχόληση

ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ – Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εξήντα εννιά (169) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

03.07.2018

Υποβολή αιτήσεων από την 10.07.2018 έως και 19.07.2018


Περιεχόμενα

1.   Ανακοίνωση

2.   Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

3.   Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

4.   Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας

5.   Αίτηση