Απασχόληση

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σαράντα ένα (41) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

24.09.2013

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σαράντα ένα (41) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς που εδρεύει στο Ρουφ (Ν. Αττικής) και των Περιφερειακών Τομέων της ανά την επικράτεια. (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-10-2013)